chwilowki

Nagrobki pojedyncze

nagrobki pojedyncze

Czytaj więcej...

Nagrobki podwójne

graniton-poznan nagrobki podowjne

Czytaj więcej...

Rodzaje kamienia

wybierz kanien

Czytaj więcej...

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).


Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
?   na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego     Inspektora Sanitarnego,
?    na zarządzenie prokuratora lub sądu,
?    na podstawie decyzji właściwego Inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.


Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia oraz przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshumację wraz z uzasadnieniem.


Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa pozostała rodzina a mianowicie:
?    pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
?    krewni zstępni,
?    krewni wstępni,
?    krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
?    powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
?    osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.


Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wydaniu decyzji przesyła ją wszystkim członkom rodziny uprawnionym do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku.


Zezwolenia na ekshumacje z grobów znajdujących się na terenie miasta Poznania wydaje:


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
W Poznaniu
Ul. Gronowa 22

 wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumacje do pobrania .

 

 

http://www.psse-poznan.pl/download/wniosek%20o%20wydanie%20zezwolenia%20na%20ekshumacje%20zwlok.pdf

Copyright by www.graniton-poznan.pl All Rights Reserved. Power by www.ip-tech.pl